Regulamin serwisu ActivREC

z dnia 06 kwitnia 2021 roku


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin sporządzony został przez spółkę DBAPPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000801529; NIP: 6452562337; REGON: 384119189, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usługi o nazwie ActivRec.
3. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną według prawa polskiego, w tym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
4. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.


II. DEFINICJE

1. Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za możliwość korzystania z Usługi przez czas oznaczony wybrany przez Użytkownika spośród okresów wyszczególnionych przez Operatora w aktualnym Cenniku znajdującym się na stronie https://activrec.com.
2. Administrator Konta - osoba wskazana Operatorowi przez Użytkownika, uprawniona w imieniu Użytkownika do korzystania z Panelu Administratora.
3. Aplikacja Śledząca - oprogramowanie komputerowe stworzone przez DBAPPS Spółkę z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, dostępne na stronie internetowej https://activrec.com, instalowane przez Użytkownika bądź wskazanego przez niego Pracownika w pamięci komputera, służące do korzystania z Systemu ActivRec i stanowiące jego element.
4. Cennik – publikowana na stronie głównej Systemu ActivRec informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi, zakres i warunki świadczenia Usług nieodpłatnie, która stanowi załącznik do Regulaminu. operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, jednak Abonament wykupiony do czasu zmiany Cennika nie podlega podwyższeniu, a Usługi świadczone są na dotychczasowych warunkach.
5. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, gromadzone i przetwarzane przez Administratora Danych w celu wykonania Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Faktura - przesyłana w formie elektronicznej faktura przesyłana, w tym udostępniana w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Hasło Użytkownika - ciąg znaków utworzony w Panelu Administratora przez Użytkownika o długości co najmniej 8 znaków, z tego co najmniej jedna duża litera oraz jedna cyfra, mający charakter poufny, służący do autoryzacji logowania Użytkownika w Systemie oraz w Panelu Administratora.
8. Informacje Poufne - wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej i chronione przed dostępem osób trzecich informacje, mające związek ze Stronami, będące natury technicznej, technologicznej, handlowej, finansowej, organizacyjnej lub innej, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, i co do których zostały podjęte czynności odnośnie zachowania ich w poufności i przekazane jednej Stronie przez drugą w ramach wykonywania Umowy, jak również dane osobowe posiadane i przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami prawa. Nie stanowią Informacji Poufnych: a) informacje zawarte w jawnych i powszechnie dostępnych dokumentach, rejestrach, publikacjach, a także zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych, skierowanych do nieograniczonej liczby odbiorców; b) informacje, które w chwili zawarcia Umowy są powszechnie znane lub zostały uprzednio opublikowane; c) informacje, które zostały uzyskane przez Stronę od osoby trzeciej, będącej w prawnie uzasadnionym posiadaniu tej informacji i jednocześnie nienaruszającej żadnych obowiązków wynikających z zawartej Umowy ani wymogów prawnych względem Strony niniejszej Umowy, ani żadnej innej osoby; d) okoliczność zawarcia Umowy.
9. Lista Monitorowanych - lista Pracowników wskazanych Operatorowi przez Użytkownika, w stosunku do których ma być wykonywana Usługa.
10. Login użytkownika - adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego loguje się do Panelu Administratora i służący ponadto do komunikacji z Użytkownikiem.
11. Okres testowy - okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Systemu ActivRec, służący zapoznaniu się Użytkownika z funkcjonalnością Systemu. Długość okresu bezpłatnego dostępu do Usługi oraz rodzaj Usługi, która objęta jest bezpłatnym okresem określone będą w aktualnej ofercie Operatora dostępnej na stronie https://activrec.com. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z Bezpłatnego dostępu do Systemu ActivRec tylko jeden raz.
12. Operator - DBAPPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600) przy ul. Gliwickiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000801529; NIP: 6452562337; REGON: 384119189, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, będąca właścicielem i administratorem Serwisu.
13. Panel Administratora - narzędzie stworzone w ramach Systemu ActivRec, dostępne pod adresem: https://activrec.com, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
14. Pracownik - wskazany Operatorowi przez Użytkownika podmiot będący upoważnionym dysponentem komputera, na którym jest zainstalowana Aplikacja Śledząca, który dobrowolnie udzielił Użytkownikowi zgody na monitorowanie jego pracy oraz badania produktywności pracy.
15. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Usługi.
16. Rozporządzenie lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
17. Strona - Użytkownik lub Operator.
18. System ActivRec - innowacyjny system, umożliwiający monitoring Pracowników w czasie rzeczywistym oraz badanie produktywności pracy Pracowników za pośrednictwem Aplikacji Śledzącej zainstalowanej w pamięci komputera Pracowników, dostępny w serwisie ActivRec udostępnionym pod adresem https://activrec.com.
19. Umowa - umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
20. Usługa - stworzona w ramach Systemu ActivRec usługa pod nazwą ActivRec, umożliwiająca Użytkownikowi możliwość monitorowania pracy Pracowników oraz badaniu produktywności Pracowników, opierająca się na odpłatnym umożliwieniu pobrania Aplikacji Śledzącej celem jej instalacji w pamięci komputerów oraz udostępnieniu Użytkownikowi przez Operatora dostępu do Panelu Administratora. Usługa ActivRec umożliwia również zarządzanie prowadzonymi przez Użytkownika projektami, między innymi poprzez tworzenie projektów, zadań i podzadań, śledzenie czasu poszczególnych zadań, sporządzanie raportów z zaangażowania zespołów i Pracowników.
21. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie Usług.


III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (zawierającym również umowę powierzenia przetwarzania danych) oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Systemu ActivRec. Dostęp Użytkowników do poszczególnych funkcjonalności następuje po zalogowaniu się w Systemie ActivRec.
3. Dostęp do Systemu ActivRec mają wyłącznie Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli przez proces rejestracji po dokonaniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Użytkownik w formularzu rejestracji lub później poprzez udostępniony mu przez Operatora Panel Administratora jest uprawniony do wskazania osób upoważnionych do korzystania z Systemu w jego imieniu. Użytkownik nadaje osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobny login i hasło umożliwiające im zalogowanie się do Systemie ActivRec.
4. Majątkowe Prawa autorskie do Systemu ActivRec lub związane z Systemem ActivRec należą do Operatora, lub zostały udostępnione mu na podstawie ważnie zawartych umów licencyjnych i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Operatora.
5. Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi i Pracownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy (w procesie rejestracji), a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie https://activrec.com oraz w Panelu Administratora.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
7. Operator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Systemu ActivRec lub Usługi.
8. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 15 dni od umieszczenia treści nowego Regulaminu na stronie https://activrec.com i w Panelu Administratora oraz przesłania informacji Użytkownikowi na adresy e-mail wskazane podczas procesu rejestracji. Usługa rozpoczęta i opłacona odpowiednim Abonamentem przed skuteczną zmianą Regulaminu realizowane będzie na dotychczasowych zasadach do czasu jej wygaśnięcia.
9. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość wypowiedzenia Umowy.


IV. ZAWARCIE, CZAS TRWANIA, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usługi jest zainstalowanie Aplikacji Śledzącej na wybranych komputerach Użytkownika, których dysponentami są Pracownicy oraz jej uruchomienie, poprzez wpisanie przez Użytkownika bądź wskazanego przez niego Pracownika loginu i hasła nadanego pracownikowi podczas procedury rejestracji pracownika w Systemie ActivRec
2. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury rejestracji w Panelu Administratora, podając następujące dane: nazwa firmy, adres, NIP, nr KRS (jeśli posiada) oraz następujące dane Administratora Konta: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło dostępowe do konta, numer telefonu. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza Login i Hasło.
3. Procedura rejestracyjna obejmuje także złożenie przez Użytkownika: oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz może obejmować złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i informacji handlowych oraz oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych, poprzez wybranie właściwej opcji przy stosownych oświadczeniach.
4. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza tym samym, że:
4.1. podane przez niego dane (w tym adres e-mail) są zgodne ze stanem faktycznym,
4.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
4.3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
4.4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim Panelu Administratora.
6. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za Usługę, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub Regulamin stanowi inaczej. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
7. Operator świadczy Usługi przez czas oznaczony wybrany przez Użytkownika spośród okresów wyszczególnionych przez Operatora w aktualnym Cenniku.
8. Użytkownik po upływie okresu, o którym mowa w pkt 7 powyżej, w celu dalszego korzystania z Usług, powinien dokonać opłaty za kolejny okres zgodnie z aktualnym Cennikiem.
9. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług zgodnie z Cennikiem za każdy okres świadczenia Usług.
10. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać Bezpłatny dostęp Systemu ActivRec zgodnie z aktualną ofertą i przez okres wskazany w aktualnej ofercie Operatora. Po upływie okresu, w ciągu którego Użytkownik uprawniony był do Bezpłatnego dostępu do Systemu ActivRec, Użytkownik – jeśli nadal zamierza korzystać z Usług oferowanych przez Operatora – zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Systemu ActivRec według Cennika.
11. W razie niedokonania płatności po upływie okresu bezpłatnego dostępu do Systemu ActivRec, Użytkownik traci możliwość przeglądania zebranych danych w Systemie ActivRec.
12. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
13. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.
14. Użytkownik w ramach Usługi może przeglądać raporty z aktywności Pracowników z ostatnich 12 miesięcy. Operator jest uprawniony do usunięcia danych starszych niż 12 miesięcy.
15. Użytkownik w ramach Usługi ActivRec może również badać produktywność Pracowników w oparciu o zbierane dane z wykorzystaniem Aplikacji Śledzącej.


V. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Użytkownik w zależności od swoich potrzeb zarówno co do czasu trwania Umowy jak i liczby Pracowników wchodzących w skład Listy Monitorowanych wybiera i opłaca w Panelu Administratora stosowny Abonament.
2. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu płatności PayNow dostępnego pod adresem internetowym https://paynow.pl/
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
4. Dostępne formy płatności: Blik, Przelewy online oraz Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
5. Po opłaceniu przez Użytkownika Abonamentu, Operator wysyła fakturę VAT na adres email Użytkownika podany przez niego w sposób określony w pkt IV ust. 2 Regulaminu.
6. Operator dopuszcza możliwość wysłania faktury na adres email Użytkownika a Użytkownik zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
7. Należność wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 6 Użytkownik winien uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 3 dni od jej otrzymania. W razie zwłoki z zapłatą, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Operatora odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.
8. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usługi Z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Operatora lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
9. Rzeczywista liczba Pracowników Użytkownika widoczna w Panelu Administratora, powinna odpowiadać liczbie Pracowników wynikających z Listy Monitorowanych wybranych przez Użytkownika.


VI. OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia pełnej, całodobowej dostępności i funkcjonalności Systemu ActivRec.
2. Operator dołoży należytej staranności w zakresie bieżącego aktualizowania Systemu ActivRec zgodnie ze zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na właściwe działanie Systemu lub jego poszczególnych funkcjonalności.


VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby skorzystać z Systemu ActivRec, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić komputer z systemem operacyjnym Windows z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz konto poczty elektronicznej i telefon mobilny do odbierania wiadomości.
2. Do przeglądania lub drukowania wydruków generowanych przez System ActivRec, Użytkownik powinien zainstalować, we własnym zakresie i na własny koszt, program do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF.
3. Operator nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz podmiotów nie spełniających powyższych wymagań technicznych.
4. Użytkownik niniejszym akceptuje wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług i nie ma zastrzeżeń w tym zakresie. Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż jest w pełni świadomy ryzyka i zagrożeń związanych z elektroniczną transmisją danych.
5. Operator zastrzega sobie prawo dostępu do kont Użytkowników do celów technicznych lub administracyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa. Uzyskane w ten sposób informacje nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim, chyba że będą tego wymagać przepisy prawa.


VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
2. Użytkownik w celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu ActivRec, powinien na bieżąco instalować dostępne aktualizacje programów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Połączenia z Systemem ActivRec, także w procesie rejestracji i pierwszego logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu https://.
4. Użytkownik powinien ponadto:
4.1. na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
4.2. stosować odpowiednio mocne hasła. Nie należy zapisywać haseł do Systemu ActivRec ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.
4.3. unikać klikania w podejrzane linki w poczcie elektronicznej.
5. W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Systemu ActivRec, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Systemu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Operatowi.


IX. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE udostępnianych przez Użytkowników w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia na ich rzecz im Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Operator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz danych i informacji na temat Pracowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Operatora oraz w celu prawidłowej realizacji Usługi.
3. Operator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
3.1. nazwisko i imiona;
3.2. adres do korespondencji,
3.3. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
3.4. adresy elektroniczne Użytkownika.
4. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Operator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
5. Operator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Systemu ActivRec (dane eksploatacyjne):
5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
6. Dane Osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Operatora w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem.
7. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane Osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu przez okres uzasadniony terminami przedawnień w postępowaniach cywilnych.
9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże wykonywanie takich uprawnień może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie Umowy i spowodować jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Operatora.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez Operatora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
13. Operator jest Odbiorcą innych Danych Osobowych niż dane osobowe Użytkownika, takich jak w szczególności dane osobowe Pracowników przekazanych mu w celu wykonania Umowy. Administratorem takich danych osobowych jest Użytkownik.
14. Operator udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1.1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
1.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu ActivRec korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
1.3. utrzymania sesji Użytkownika Systemu ActivRec (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
16. Korzystanie ze świadczonych Usług może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Operatora informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
17. Operator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
1.4. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Systemu ActivRec, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Systemu ActivRec;
1.5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Systemu ActivRec;
1.6. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Systemu ActivRec;
1.7. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.
18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwiu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Operator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych Usług w ramach Systemu ActivRec, w szczególności wymagających logowania.


X. KONTAKT Z OPERATOREM

1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne w postaci infolinii (nr dostępny w Systemie ActivRec) oraz narzędzia w Systemie ActivRec, za pomocą których należy zgłaszać wszelkie pytania i problemy związane z korzystaniem z Systemu ActivRec, jego prawidłowym działaniem i funkcjonalnościami. Pomoc techniczna czynna jest w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00.
2. Operatorowi przysługuje prawo do Przerwy technicznej w funkcjonowaniu Systemu ActivRec, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. Informacja o planowanych przerwach w dostępności systemu będzie przekazywana Użytkownikom z wyprzedzeniem poprzez System ActicRec.


XI. REKLAMACJE

1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Systemu ActivRec składane są za pośrednictwem adresu email: info@activrec.com.
2. Reklamacja powinna zawierać:
2.1. szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (print screeny);
2.2. datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
2.3. nazwę firmy (Użytkownika);
2.4. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i poczty e-mail;
3. Użytkownik może złożyć reklamację nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego jej złożenie lub zauważonej usterki.
4. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


XII. DORĘCZENIA i KOMUNIKACJA

1. Korespondencja pisemna do Operatora będzie kierowana na adres jego siedziby wskazany w Definicjach.
2. Korespondencja do Użytkownika, będzie kierowana na podany przez niego adres e-mail.
3. W razie zmian danych teleadresowych Strona, której te zmiany dotyczą, obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, pod rygorem uznania, że wszelka korespondencja kierowana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doręczoną.
4. O każdorazowym wprowadzeniu zmian w Regulaminie i/lub Cenniku, Operator informuje Użytkownika za pośrednictwem Systemu ActivRec, a także poprzez publikację i udostępnienie do pobrania nowej wersji Regulaminu i/lub Cennika na stronie internetowej https://activrec.com.


XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator odpowiada na zasadach określonych w Regulaminie, za prawidłowe działanie Systemu ActivRec, jego dostępność i funkcjonalności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn, za które odpowiada Użytkownik a w szczególności powstałe wskutek:
2.1. użycia Systemu ActivRec, w tym w szczególności Aplikacji Śledzącej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z Regulaminem;
2.2. błędnego wprowadzenia dokumentów;
2.3. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
2.4. nieprzestrzegania przez Użytkownika Zasad Bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie; a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń gospodarczych ewidencjonowanych przez Użytkownika jak i treści przetwarzanych przez Użytkownika w Systemu ActivRec dokumentów.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku dostępu Użytkownika do Internetu i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Systemu ActivRec.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
5.1. powstałe z powodu wstrzymania działania Systemu ActivRec wskutek Przerw technicznych;
5.2. bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Użytkownika, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu ActivRec lub jakiejkolwiek jego części.
6. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.


XIV. ZAKAZ CESJI

1. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej w trybie opisanym w Regulaminie, na stronę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy przypadku przekształcenia formy prawnej Użytkownika na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, o ile nie powoduje to powstania obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. W takim przypadku Umowa wygasa z dniem przekształcenia.


XV. INFORMACJE POUFNE

1. Informacje Poufne mogą być ujawniane drugiej Stronie wyłącznie wówczas, gdy udostępnienie Informacji Poufnych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowych relacji między Stronami oraz dla celów wykonania Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania swoich Pracowników oraz Współpracowników – w szczególności serwisantów systemów IT lub obsługi infolinii – o istnieniu Umowy i treści niniejszej klauzuli poufności oraz do poinstruowania ich i zobowiązania do traktowania Informacji Poufnych zgodnie z jej warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celach serwisowania Systemu ActivRec, jego utrzymania, konserwacji, jak również jego ulepszeń oraz udzielania pomocy Użytkownikowi przy rozwiązywaniu problemów z korzystaniem z Systemu ActivRec, dostęp do niektórych Informacji Poufnych mogą uzyskać Współpracownicy Operatora, co nie stanowi naruszenia Umowy.
3. Każda ze Stron zgadza się utrzymać w poufności, z zachowaniem najwyższej staranności, wszelkie Informacje Poufne uzyskane od drugiej Strony, zarówno przed, jak i po dniu zawarcia Umowy oraz zgadza się, że nie ujawni ani świadomie nie wykorzysta żadnych z tych informacji do celów niedozwolonych Umową oraz przepisami prawa.
4. Informacje Poufne nie będą kopiowane ani reprodukowane w żaden sposób, tak w całości, jak i w części, i nie zostaną ujawnione, wypożyczone ani przekazane innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której informacje te dotyczą.
5. W przypadku rozwiązania Umowy czy ustania jakichkolwiek relacji biznesowych wynikłych z Umowy, a także, jeżeli Strona wystąpi ze stosownym żądaniem, druga Strona bezzwłocznie zwróci Stronie żądającej bez wyjątku wszelkie informacje, dokumentacje, zapisy, noty, podsumowania oraz im podobne wraz z wszelkimi kopiami, jakie Strona wykonała na podstawie przekazanych Informacji Poufnych.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne z mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnych postanowień innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel gospodarczy.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się również, jeżeli po dniu rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora wejdą w życie przepisy prawa, na skutek których którekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne.
3. Spory mogące powstać na tle stosowania postanowień Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
4. Strony, przed skierowaniem danego sporu na drogę sądową, zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego załatwienia, przy czym Strony ustalają, iż polubowne załatwienie danego sporu nie jest możliwe, jeżeli Strony nie uzgodnią stanowiska w ciągu 30 dni od daty doręczenia pierwszego pisma przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w sprawie objętej sporem.
5. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Cennik.


Obsługiwane metody płatności:

Strona używa cookies - tzw. ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień cookies.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.